Gedragscode

GEDRAGSCODE (VRIJWILLIGE) MEDEWERKERS

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige deelnemers aan de activiteiten van de Vakantiespelen Gelders Eiland, zijn niet eenduidig. Het ene kind wil even op schoot zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. Dat is maar goed ook, want voor veel kinderen is dichtbijheid en lichamelijk contact een voorwaarde om te groeien.

Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen absoluut ontoelaatbaar is! Daarom hebben wij als stichting Vakantiespelen Gelders Eiland voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht-en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode aandachtig door te nemen en te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

 

A.            De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:

1.     De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2.     De begeleider onthoudt zich ervan de minderjarige/kind te bejegenen op een wijze die de minderjarige/kind in zijn waardigheid aantast

3.     De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarigen dan functioneel noodzakelijk is.

4.     De begeleider onthoudt zich van elk vorm van seksuele benadering en misbruikt ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen,-contacten en -relaties tussen de   begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5.     De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.

6.     De begeleider zal tijdens de volledige periode zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals kleedkamers, slaapruimtes.

7.     De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.

8.     Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij het bestuur.

9.     De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in rede zijn.

10.   In die gevallen waar de gedragscode niet (direct)voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.

 

B.            Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind) en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht. Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht zullen bij politie/justitie worden gemeld.

C.            Aanvullend

1. De Stichting is niet aansprakelijk voor het verlies door o.a. diefstal en/of schade aan persoonlijke eigendommen.

2. Voor begeleiders jonger dan 18 jaar is het verboden om alcohol te nuttigen tijdens de gehele periode van de vakantiespelen incl. het eindfeest. Bij het overtreden van deze regel wordt je direct naar huis gestuurd en mag je het jaar erop geen begeleider zijn!

3.De kleding die gedragen wordt moet ‘gepast’ zijn. Indien noodzakelijk kan je aangesproken worden op de kledingkeuze en zal je wat anders aan moeten trekken.

 

 

 

Deze gedragscode is 28 januari 2019 herzien door stichting Vakantiespelen Gelders Eiland.