Privacystatement

Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland

1. Inleiding

Het protocol sociale veiligheid en omgangsvormen is opgesteld om een veilige omgeving te bieden aan kinderen en medewerkers tijdens de Vakantiespelen Gelders Eiland. Dit protocol bevat richtlijnen voor het bestuur en begeleiders om sociale veiligheid te waarborgen en gepaste omgangsvormen te hanteren. Het doel is om een fijne en veilige week te creëren waarin alle deelnemers zich welkom, gerespecteerd en beschermd voelen.

2. Definities

· Sociale veiligheid: De mate waarin deelnemers zich beschermd en gewaardeerd voelen binnen de Vakantiespelen omgeving, vrij van intimidatie, pesten, discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag.

· Omgangsvormen: De wijze waarop deelnemers en begeleiders met elkaar omgaan, gebaseerd op respect, vriendelijkheid en gelijkwaardigheid.

3. Verantwoordelijkheden

· Bestuur: Het bestuur van de Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland is verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en handhaven van dit protocol. Zij dragen zorg voor de veiligheid en het welzijn van alle deelnemers.

· Begeleiders: Begeleiders zijn verantwoordelijk voor het naleven van dit protocol en het creëren van een veilige en respectvolle omgeving voor alle deelnemers. Zij dienen alert te zijn op signalen van ongewenst gedrag en deze adequaat te rapporteren en aan te pakken.

4. Gedragsregels

· Respecteer elkaar: Behandel alle deelnemers, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of achtergrond, met respect en waardigheid.

· Wees vriendelijk: Moedig vriendelijkheid en behulpzaamheid aan onder deelnemers. Bullying, plagen of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.

· Luister naar elkaar: Neem de tijd om naar elkaar te luisteren en elkaars perspectieven te respecteren. Laat iedereen zijn of haar stem horen en voel je vrij om vragen te stellen.

· Wees attent: Let op signalen van ongemak of nood bij deelnemers en bied ondersteuning waar nodig. Negeer of minimaliseer nooit de gevoelens van anderen.

 

5. Handelen bij Incidenten

· Rapportage: Alle incidenten van ongewenst gedrag, intimidatie, pesten, discriminatie of andere vormen van sociaal onveilig gedrag moeten onmiddellijk worden gemeld bij het bestuur.

· Onderzoek en Actie: Het bestuur zal elk incident onderzoeken en passende maatregelen nemen om de veiligheid van deelnemers te waarborgen en herhaling te voorkomen. Dit kan onder meer disciplinaire maatregelen omvatten, afhankelijk van de ernst van het incident.

6. Vertrouwelijkheid

· Alle meldingen van incidenten zullen vertrouwelijk worden behandeld om de privacy van de betrokkenen te waarborgen. Alleen personen die rechtstreeks betrokken zijn bij het onderzoek en de afhandeling van het incident zullen op de hoogte worden gebracht.

7. Wettelijke Overwegingen

· Dit protocol voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving met betrekking tot sociale veiligheid en omgangsvormen, inclusief maar niet beperkt tot de AVG en relevante arbeidswetgeving.

8. Verslaglegging en vastleggen

· Het bestuur draagt zorg voor een zorgvuldige vastlegging van de gevolgde procedure.

· Na afronding van een procedure zorgt het bestuur voor een goed onderbouwde verslaglegging.

· Deze verslaglegging dient te worden opgeslagen in het archief van de stichting.

9. Evaluatie en Bijstelling

· Het protocol zal regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig worden bijgesteld om te blijven voldoen aan de huidige normen en wetgeving met betrekking tot sociale veiligheid en omgangsvormen.

Dit protocol sociale veiligheid en omgangsvormen treedt onmiddellijk in werking en zal jaarlijks worden herzien en geëvalueerd door het bestuur van de Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland.

Datum: [13-05-2024] Ondertekend namens het bestuur van de Stichting Vakantiespelen Gelders Eiland [Tjitske Keijzerwaard en André Harland]